Navýšení kapacit pro Zivot21

Registrační číslo CZ.03.01.02/00/22_011/0000315

Číslo programu: 03 
Název programu: Operační program Zaměstnanost plus
Číslo výzvy: 03_22_011
Název výzvy: Navýšení kapacit nestátních neziskových organizací v oblasti rovných příležitostí žen a mužů

 

Název projektu CZ: Navýšení kapacit pro Zivot21
Název projektu EN: Capacity Increase for Zivot21

 

Fyzická realizace projektu
Datum zahájení: 1. 8. 2023
Datum ukončení: 31. 7. 2025
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24,00

 

Co je cílem projektu?
Hlavním cílem projektu je profesionalizace, poskytování kvalitnějších služeb cílovým skupinám, zlepšení zastupitelnosti a navýšení kapacity nestátní neziskové organizace Život v 21. století, z. s.

Dílčí cíle projektu:
1. Jasná vize a cíle organizace Život v 21. století, z. s.
2. Efektivní komunikace směrem k partnerům a veřejnosti
3. Efektivní řízení organizace Život v 21. století, z. s.
4. Vícezdrojové a předvídatelné financování pro Život v 21. století, z. s.

Cílem projektu je nastartovat v NNO procesy vedoucí k efektivnějšímu fungování organizace v oblasti personální, strategické a finanční.