Realizace aktivity byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

Adaptační skupiny pro Brno a Brno-venkov

V rámci projektu bude realizována 30x Aktivita B – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 6 do 15 let věku, v souladu s přílohou č.1 výzvy Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 (Č. j.: MSMT-7105/2022-2).

Cílem projektu je podpořit rozvoj jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, adaptaci, socializaci, duševní pohodu a duševní zdraví dětí cizinců od 6 do 15 let migrujících z Ukrajiny a snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem, které pobývají v ČR.

Za účast dítěte v adaptační skupině nebude po účastnících či jejich zákonných zástupcích požadována úplata.

Aktivita B – adaptační volnočasové skupiny pro děti cizince od 6 do 15 let věku
Cílem této aktivity je podpořit rozvoj jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, adaptaci, socializaci, duševní pohodu a duševní zdraví dětí cizinců4 od 6 do 15 let migrujících z Ukrajiny a snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem, které pobývají v ČR.

Výstup: Blok 20 hodin volnočasových výchovně vzdělávacích aktivit s doprovodným rozvojem jazykových dovedností v českém jazyce u dětí cizinců.

Specifické podmínky: Aktivita je určena pro minimálně 15 dětí cizinců ve věku 6–15 let, které nejsou dětmi či žáky mateřské nebo základní školy. V průběhu letních prázdnin mohou být do aktivity zapojeny i děti cizinci, které jsou dětmi nebo žáky mateřské nebo základní školy.
Aktivita musí být realizovaná v rozsahu minimálně 20 hodin, a to po dobu po sobě jdoucích 5 pracovních dní s možností nerovnoměrného hodinového rozložení v jednotlivých dnech a přerušení ve dnech státních svátků, pracovního volna a pracovního klidu.
Dětem je poskytováno stravování a pitný režim přiměřeně délce trvání programu.
Součástí aktivity musí být podpora rozvoje jazykových dovedností v českém jazyce v minimálním rozsahu 10 hodin.
Po dobu realizace je aktivita zajištěna 2 zletilými svéprávnými osobami, z nichž alespoň jedna musí být rodilým mluvčím českého jazyka nebo ovládat český jazyk v úrovni B2 CEFFR.

Dokladování výstupu: 1. čestné prohlášení statutárního orgánu o zapojení dětí cizinců a splnění jazykového požadavku, alespoň u jedné osoby, která vede skupinu;
2. životopisy osob, které vedou adaptační skupinu s uvedením nejvyššího dosaženého vzdělání, předchozí pracovní praxe a úrovně znalosti českého jazyka;
3. doklad o průběhu adaptační skupiny obsahující minimálně:
• seznam přítomných dětí v každém dni;
• jména osob, které vedou program adaptační skupiny;
• stručný popis aktivit;
• data a časy konání adaptační skupiny;

Realizace aktivity byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy