Tranzitní program Vídeňská

Projekt
Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_19_077
Název výzvy: Výzva č. 02_19_077 pro Podporu dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v prioritní ose 3 OP
Název projektu CZ: Tranzitní program Vídeňská
Název projektu EN: School-to-Work Transition Program Videnska

Anotace projektu:
Projekt zavede tranzitní program na Základní škole a praktické škole Brno, Vídeňská, příspěvková organizace. Výstupem projektu bude zapracování tranzitního programu do ŠVP školy, včetně zpracování ročních plánů výuky.V projektu proběhne ověření tranzitního programu po dobu dvou školních roků 2020/2021 a 2021/2022. Za tuto dobu budou na škole Vídeňská zpracovány individuální tranzitní plány pro 24 žáků. V projektu bude podpořeno i 10 pracovníků ve vzdělávání a proběhne 20 školení.

Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2020
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2022
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24,00

Specifické cíle
Číslo programu, Název programu 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy
02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo investiční priority, Název investiční priority
02.3.62 Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí
Číslo opatření, Název opatření
Číslo tematického cíle, Název tematického cíle
TC 09 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Číslo, Název
02.3.62.1 Kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání